Lees deze Gebruikersovereenkomst (hierna: 'Voorwaarden') zorgvuldig door alvorens de Happix-website te gebruiken. Door de Happix-website te gebruiken, geef je aan kennis te hebben genomen van, en onvoorwaardelijk akkoord te gaan met, de Voorwaarden. Indien je niet akkoord gaat met één of meerdere Voorwaarden, dien je geen gebruik te maken van de Happix-website. Overal waar in deze Voorwaarden hij vermeld staat, dient in geval van toepassing ook zij gelezen te worden en omgekeerd.

Algemeen

Deze website is samengesteld door Happix, handelsnaam van Zappix BV, gevestigd aan de Nieuweweg 207, 4811LW te Breda. Hierna te noemen 'Happix'. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op de de andere handelsnamen van Happix zoals de websites van Het Nationale Fotokado en Vergelijk Fotografen. 

Toegestaan gebruik

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere gebruiker, bezoeker of klant die gebruik maakt van de website happix.nl, dan wel van de aangeboden diensten op deze website. Iedere gebruiker, bezoeker of klant geeft aan, door gebruik te maken van die diensten of door het bekijken van opgevraagde informatie, kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze algemene voorwaarden. Je dient je als gebruiker van de Happix-website in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden. Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan:

 1. inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van Happix en/of derden;
 2. het doen van afbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen;
 3. het verspreiden van wettelijk verboden materiaal;
 4. ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website;
 5. Het is je niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Happix, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te 'reverse engineeren', te decompileren of op andere wijze te gebruiken en / of te exploiteren. Het is je alleen toegestaan om een directe hyperlink  via social media te plaatsen waarin rechtstreeks verwezen wordt naar happix.nl.
 6. Alle op de site gebruikte afbeeldingen, beeldmerken, teksten, illustraties, logo’s, handelsmerken en materialen zijn in eigendom van Happix, danwel haar accounthouders.

Ingeval je je niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt Happix zich het recht voor om de uit dit niet-toegestane gebruik voortvloeiende schade op jou te verhalen.

Beschikbaarheid

Een ieder die gebruik maakt van de website van Happix is bekend met het feit dat door een technische storing of een andere omstandigheid het systeem (tijdelijk) uit kan vallen en/of niet meer bereikbaar zal kunnen zijn. Hoewel Happix, voor zover redelijkerwijs mogelijk, alle maatregelen zal treffen om de website correct te laten functioneren, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, voor wat betreft de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, kwaliteit, prestatie, overdracht, volledigheid of inhoud van de geboden informatie. Happix wordt bij voorbaat gevrijwaard door elke actieve of passieve gebruiker van de internetsite, fotograaf, en gebruiker, voor schade in elke vorm, die ontstaat of kan ontstaan door systeemuitval of anderszins.

Rechten van intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website berusten uitsluitend bij Happix en/of haar aandeel- danwel accounthouders. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met de website en Happix in het algemeen, waaronder tevens begrepen knowhow en handelsgeheimen. Het is je niet toegestaan de op het materiaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, noch om het desbetreffend materiaal of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch om op enigerlei wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Happix.

Ingeval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van Happix en/of haar aandeel- danwel accounthouders, behoudt Happix zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op jou te verhalen.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

Happix besteedt zorgvuldige aandacht bij het creëren, samenstellen en verspreiden van informatie, maar kan op geen enkele manier instaan voor de juistheid, voortdurende actualiteit of volledigheid hiervan. Happix aanvaardt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Verwijzingen naar of links naar andere websites, zoals bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s), dienen alleen ter informatie. Happix geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op die websites.

Happix is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via de website van Happix worden aangeboden.

Happix garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is. Happix garandeert ook niet dat de op de website aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. Happix garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken op de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden. Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij je dan ook aan contact op te nemen met degene die de betreffende informatie aanbiedt (veelal de betreffende fotograaf). Happix is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die je ontleent aan happix.nl.

Je vrijwaart Happix voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de Voorwaarden, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit jouw gebruik van de website.

Cookies

Om je meer service te bieden bij het bezoeken van onze website maken wij gebruik van cookies. Dat zijn handige technieken die informatie verzamelen en gebruiken. De website wordt daardoor makkelijker in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kan blijven op een website of dat jouw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. Ook kunnen wij dankzij cookies zien hoe vaak de site - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken. Verder maken sommige cookies het mogelijk om jouw surfgedrag te volgen. Zo kunnen bijv. mogelijke adverteerders iets over jouw voorkeuren te weten komen waardoor ze relevantere advertenties kunnen laten zien.  

Cookies worden opgeslagen op jouw computer en je kunt ze op elk gewenst moment verwijderen. Dat gaat heel eenvoudig. Via de browser, veelal via de knop instellingen kun je de cookies verwijderen. Lees in de handleiding van jouw browser hierover meer. Bedenk wel dat je na het verwijderen van cookies op sommige websites opnieuw jouw voorkeuren zal moeten instellen of opnieuw moet inloggen.

Op onze website maken we gebruik van verschillende soorten cookies, namelijk:

 • Functionele cookies: deze zorgen ervoor dat www.happix.nl optimaal werkt. Volgens de cookiewet hoeft voor deze categorie cookies geen toestemming te worden gevraagd
 • Analytics cookies: wij maken gebruik van statistiekenprogramma Google Analytics. Hiermee meten we bijvoorbeeld hoe lang gebruikers op onze website zijn en welke pagina’s er worden bezocht. Op basis van deze data kunnen we de site optimaliseren en gebruiksvriendelijker maken. Deze gegevens worden anoniem verwerkt. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op
 • Advertising cookies: met jouw toestemming plaatsen onze adverteerders tracking cookies op jouw apparatuur. De advertising cookies maken het mogelijk gepersonaliseerde advertenties aan te kunnen bieden
 • Social media cookies: ingesloten content afkomstig van bijvoorbeeld YouTube, Facebook en LinkedIn en andere social media kanalen, bevat vaak cookies. Daarnaast maken we gebruik van de Facebook-pixel en LinkedIn Insight Tag waarmee data wordt verzameld die ons helpt bij het optimaliseren van onze content

Privacybeleid

Voor Happix is een verantwoorde omgang met gegevens van gebruikers van groot belang. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch jouw domeinnaam, noch jouw e-mailadres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

 • alle informatie die je vrijwillig verstrekt hebt (zoals bijvoorbeeld je berichten en je registratie gegevens);
 • alle informatie met betrekking tot de pagina's die je op onze site geraadpleegd hebt, zoals de fotografen die door jou zijn bekeken;
 • jouw IP adres (jouw computer gebruikt IP-adressen telkens wanneer je verbonden bent met het internet. Jouw IP-adres is een getal dat door computers op het netwerk wordt gebruikt om jouw computer te identificeren, zodat er gegevens (zoals de webpagina's die je opvraagt) naar jou kunnen worden verzonden).

Deze informatie wordt gebruikt:

 • om met jou te communiceren;
 • om onze service aan jou te verbeteren;
 • om fotografen in contact te kunnen brengen met jou;
 • om de inhoud van onze website te verbeteren.

De informatie wordt niet doorgegeven aan andere organisaties/derden, behoudens aan de accounthouders bij Happix voor wie jij gekozen hebt. Verder wordt informatie uitsluitend gedeeld of gebruikt nadat jij daarvoor uitdrukkelijk je toestemming hebt gegeven. Het doel daarvan is met elkaar in contact te blijven, alleen zo kunnen we je maximaal helpen. Voor gebruikers onder 16 jaar geldt dat er toestemming moet worden gevraagd aan een ouder voor het achterlaten van persoonlijke gegevens op onze website. Met gegevens die met contactformulieren of via e-mail naar ons worden verstuurd gaan we uiteraard zorgvuldig om. Deze persoonlijke gegevens worden als vertrouwelijk informatie behandeld.

Omdat we verschillende soorten fotografie hebben, maar iedere soort fotografie andere kenmerken heeft, gebruiken we je gegevens om per type fotografie een zo precies mogelijk klantprofiel te maken. Deze profielen en de data waarop die gebaseerd zijn gebruiken we binnen en buiten onze website, zoals bijvoorbeeld voor campagnes op social media of door ze te combineren met andere data zodat we je nog preciezer kunnen helpen.

Als wij jouw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Hoe contact met Happix op te nemen in verband met dit privacy-beleid? Als je wenst te reageren op één van de hiervoor beschreven praktijken, kun je u ons bereiken:

 • per email: info@happix.nl

Happix kan consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons 'privacybeleid'. In dat geval, zullen wij contact met jou opnemen alvorens jouw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden en om jou de kans te bieden jouw deelname te weigeren.

Op aanvraag verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als jij toegang wenst tot deze informatie, gelieve contact met ons op te nemen via het hierboven vermelde adres.

Overige

Happix behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen.

De Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Ontstane geschillen tussen Happix en derden naar aanleiding van de Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda.